Hakkında

 

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Misyonu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının misyonu, insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilen; tıbbi belge ve dokümanları kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hakim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı meslek mensuplarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş tıbbi sekreterler ve sağlık elemanlarını topluma kazandırmaktır.

Vizyonu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yeniliği ve gelişmeyi ulusal- uluslararası öğrenci standartları ile takip ederek eğitim kalitesini yükseltip, tıbbi sekreterlik mesleğini ulaşılabilecek en iyi seviyeye çıkartmaktır.

Amacı

Programın amacı; sağlık sektöründeki kamu kurum ve özel kuruluşlarda tercih edilen saygın, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı; hasta kaydı, tedavi kayıtları, taburculuk işlemleri ve dosyalama faaliyetlerini yürütme, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derleme, düzene koyma ve araştırıcıların hizmetine sunma vb. görevleri etkin bir şekilde yerine getirerek mesleki alanında yetkin bilgi seviyesine ulaşmış nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezuniyet

Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (Staj süresi dâhildir). İkinci ya da dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılmaktadır. Öğrenciler mevcut programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayarak toplam 120 AKTS ile mezun olabilmektedirler. Programı bitirenler Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı almaktadırlar.

İstihdam

Sağlık hizmetlerinin gerekliliği ve teknolojik gelişmelere paralel olarak bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.

Mezunlar kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik, klinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis, bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları, istatistik birimleri ve tıbbi arşiv hizmetlerinde görev yapmaktadırlar.   

Dikey geçiş olanağı

Üniversitelerinİşletme, Sağlık Yönetimi ve Uluslararası İşletme Yönetimi” lisans programlarına geçiş olanağı bulunmaktadır.

DUYURULAR

Top