Görev Ve Sorumluluklar

KALİTE KOMİSYONU

 • Başarı ve performans ölçüm ve değerlendirmelerinin sistem çerçevesinde yapılabilmesi için gereken mekanizmaları geliştirmek
 • İlgililerden (paydaşlar ve değerlendirme kuruluşları) geri bildirim alma ve ilgili süreçleri oluşturup raporları incelemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Kurumsal strateji ve politikaları gözden geçirmek, önerilerde bulunmak
 • Eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerle ilgili standartlar oluşturmak, bununla ilgili faaliyetleri planlamak, yönetimini izlemek ve geliştirmek
 • Kalite güvence, iç denetim ve yönetim gözden geçirme sistemlerinive geliştirilmesi konularında öneriler geliştirmek
 • Kurumun yönetsel süreçleri ile ilgili süreç, prosedür geliştirmelerini yapmak

 

Strateji ve Kalite Geliştirme Biriminin başlıca görev ve sorumlulukları;

 • Kalite Komisyonunun almış olduğu kararların uygulama ve takibini yapmak, stratejik planlarını, stratejik hedeflere uygun performans göstergelerini ve eylem planlarını oluşturmak,
 • Belirlenen standartların gözetilmesini sağlamak, kontrollerini ve denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Kalite güvence sistemini geliştirmek, gerekli dokümantasyonu ve süreçleri oluşturmak ve yürürlüğe sokmak,
 • İlgili paydaşların beklenti, algı ve memnuniyet düzeylerinin araştırılmasına yönelik süreçleri oluşturmak, ilgili birimlerce gerçekleştirilmesini takip etmek ve düzeltici-önleyici faaliyet planı oluşturmak,
 • Kurum bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen iç denetimlerin sonuçları, dış değerlendirme ve denetim kuruluşlarının raporlarını değerlendirmek ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyet planları hazırlayıp Müdür’e sunmak.
 • Akademik ve idari personelin başarı ve performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili süreçleri ve prosedürleri belirlemek,
 • Kalite güvence sisteminin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler düzenlemek ve gerçekleştirmek.

 

Paydaşlardan geribildirim almak için kullanılacak formlar;

 • Kurumsal Değerlendirme Anket Formu (Öğrencilere ve Personele Yönelik)
 • Ders / Öğretim Elemanı Değerlendirme Anket Formu (Öğrencilere Yönelik)
 • Mezun Anket Formu
 • İşveren Anket Formu

 

 

 

 

 

DUYURULAR

Top